1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 17:44

H καταγγελία-αναφορά του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. με προηγούμενη ανακοίνωσή του (δείτε εδώ) ενημέρωσε τα μέλη του για τη πρόθεσή του να καταγγείλει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την αυθαίρετη και πέρα από κάθε λογική τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης ΕΝΤΟΣ των φυλακίων σε διάφορους φυλασσόμενους στόχους.

   Κρατώντας την υπόσχεσή μας, είχαμε πρωτίστως ηθικό χρέος να ενημερώσουμε πριν τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, ώστε σε περίπτωση άρσης του παράδοξου αυτού μέτρου να αποσύρουμε με τη σειρά μας τη καταγγελία. Παρά όμως τις αιτιολογημένες μας απόψεις αυτό δεν έγινε αποδεκτό οδηγώντας μας έτσι στη κατάθεση της παρακάτω Καταγγελίας-Αναφοράς:

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση καμερών εντός χώρου εργασίας αστυνομικών (φυλακίων φρούρησης) και διερεύνηση τήρησης νομίμων προϋποθέσεων »

          Το σωματείο μας, κατόπιν αναφορών μελών του, προβαίνει στην υποβολή της παρούσας αναφοράς με σκοπό την διερεύνηση από την υπηρεσία σας της τήρησης ή μη των νομίμων διαδικασιών και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι παραβιάζετε ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα μας καταγγέλθηκε η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κάμερα) εντός του κουβουκλίου της σκοπιάς με αποτέλεσμα να γίνεται αντικείμενο της παρατήρησης , το ίδιο το πρόσωπο που εκτελεί υπηρεσία και όχι ο προς φύλαξη χώρος.

Η τοποθέτηση καμερών με δυνατότητα στρέψης και εστίασης, καταγραφής εικόνας και ήχου ΕΝΤΟΣ των φυλακίων-οικίσκων φρούρησης, δεν εξυπηρετεί ουδόλως την ασφάλεια και επιτήρηση των προς φύλαξη στόχων, αλλά μόνο προφανές αντικείμενο έχει την επόπτευση του σκοπού κατά την παραμονή του εντός του κουβουκλίου. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω κάμερες δεν επιτηρούν χώρο, αλλά τον ίδιο τον σκοπό. Είναι πέραν πάσης λογικής η τοποθέτηση καμερών εντός του κουβουκλίου, καθώς ο ωφέλιμος χώρος είναι περί τα 2,5 τετ. μέτρα και προφανώς η κάμερα δεν προσφέρει τίποτα σε επίπεδο ασφαλείας, τόσο του σκοπού, όσο και του επιτηρούμενου χώρου. Στην ασφάλεια του επιτηρούμενου χώρου θα συνέδραμε κάμερα εκτός της σκοπιάς με στόχευση στην ευρύτερη περιοχή ή στο τυφλό σημείο της σκοπιάς κατά περίσταση και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορούσε τεχνικά να ειδοποιηθεί ο σκοπός για την επερχόμενη απειλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2472/1997 κριτήριο για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων είναι η τήρηση της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι τα συλλεγόµενα δεδοµένα πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα.

Η εγκατάσταση καμερών με δυνατότητα στρέψης και εστίασης, καταγραφής εικόνας και ήχου ΕΝΤΟΣ των φυλακίων-οικίσκων φρούρησης δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την ασφάλεια των στόχων ή του σκοπού. Αντίθετα θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο άμεσης επιτήρησης του ίδιου του ατόμου και των δραστηριοτήτων του (συνομιλίες, εξατομικευμένη συμπεριφορά, ομιλία σε τηλέφωνο κλπ), παραβιάζοντας υπέρμετρα τα ατομικά δικαιώματα του εργαζόμενου αστυνομικού.

Η Αρχή έχει κρίνει με προηγούμενες αποφάσεις της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, η νοµιµότητα της επεξεργασίας κρίνεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήµατα βιντεοεπιτήρησης να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα (άρθρο 4 του ν. 2472/1997). Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιµάται µε βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιµετωπίσει σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.

Περαιτέρω, τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης των δεδοµένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδοµένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να µην παραβιάζεται αυτό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως «νόµιµη προσδοκία ορισµένου βαθµού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» σε συγκεκριµένο χώρο.

Ένας αστυνομικός  κατά την εκτέλεση της οκτάωρης υπηρεσίας του είναι εύλογο ότι θα έχει και προσωπικές και ιδιωτικές στιγμές, όπως η σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία του με την οικογένεια του ή οι ιδιωτικές συνομιλίες με συναδέλφους ή ακόμα και στιγμές πρόσκαιρης χαλάρωσης, που όμως μπορεί να αποτελέσουν αφορμή ακόμα και πειθαρχικού ελέγχου με εξάντληση της αυστηρότητας του εκάστοτε επόπτη των καμερών.  

Επειδή ερευνητέο είναι, αν απευθύνθηκε ερώτημα και γνωστοποιήθηκε η τοποθέτηση των εν λόγω καμερών στην Αρχή πριν από κάθε ενέργεια, ως ο νόμος ορίζει.

Επειδή ερευνητέο είναι, αν η τοποθέτηση των καμερών εντός του εσωτερικού χώρου των φυλακίων ως χώρου εργασίας παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την νομολογία της Αρχής.

Επειδή πρέπει να παύσουν άμεσα οι εργασίες τοποθέτησης καμερών εντός του εσωτερικού των φυλακίων κατά τα ανωτέρω.

Επειδή πρέπει να απαγορευθεί η θέση σε λειτουργία των εν λόγω καμερών και να διαταχθεί η αφαίρεση όσων έχουν εγκατασταθεί.

Επειδή δεν έχει γνωστοποιηθεί στο προσωπικό η ύπαρξη και οι όροι λειτουργίας των εν λόγω καμερών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να προβείτε στον επιβεβλημένο έλεγχο.

Να επιβάλετε τις κατά νόμο κυρώσεις.

Να διατάξετε την παύση λειτουργίας των εν λόγω καμερών, την αφαίρεσή τους και την καταστροφή του τυχόν υλικού που κατέγραψαν.


                                                                                   Για το Δ.Σ
                                                                   -O-                                                -O-
                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                                        ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                           Κιν.:6945557970                               Κιν.:6944291911

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 19:15

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Προτεινόμενα Νέα

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά