Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 09:46

H νέα εγκύκλιος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τα προσωπικά δάνεια των συναδέλφων έτους 2017. Ολα τα δικαιολογητικά

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. παραθέτει τη τελευταία εγκύκλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α που αφορά στη χορήγηση δανείων ύψους 3.000 εως 4.000 ευρώ υπό όρους στους συναδέλφους. 

Για περισσότερες διευκρινήσεις, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο τηλέφωνο 210 5276850.

Συνημμένα ΕΔΩ μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα αιτήσεων. 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙOEΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ                                                        Αθήνα 13 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βερανζέρου 48 - ΤΚ 10438 ΑΘΗΝΑ
Α.Π. : 167542/O 830

ΘΕΜΑ:«Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Ορισμός δικαιολογητικών –Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης.»  

ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 421 τ. Β΄/14-2-2017).

            β. Η υπ’ αριθ. 7/9 από 2-3-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,  περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

  1. Με την ανωτέρω (α) σχετική, εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Ταμείου η αποδέσμευση  κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. (3.000.000,00 €), Τ.Π.Υ.Α.Π. (2.000.000,00 €) και Τ.Π.Υ.Π.Σ. (2.100.000,00 €) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2017.
  1. Με τη (β) σχετική, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθόρισε  τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, τα δικαιολογητικά καθώς και τη διαδικασία εκταμίευσής τους. Συγκεκριμένα:

 

α. Σκοπός χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών

Τα δάνεια εκτάκτων αναγκών χορηγούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις νοσηλείας ή θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον δανειοδοτούμενο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του ή προκειμένου περί αγάμου και της πατρικής οικογένειάς του.

    β. Επιτόκιο – διάρκεια αποπληρωμής

    Τα δάνεια που χορηγούνται από τους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στους ασφαλισμένους τους (ένστολο και πολιτικό προσωπικό), θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5,5 % και η διάρκεια αποπληρωμής τους ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

    γ. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δανείου

        Ι. Ελληνική Αστυνομία: Οι ασφαλισμένοι (ένστολο και πολιτικό προσωπικό) των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. (χωροφυλακή) και Τ.Π.Υ.Α.Π. (αστυνομία πόλεων), που έχουν  συμπληρώσει δέκα (10) έτη ασφάλισης και κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδοχών 700 €.  

       ΙΙ. Πυροσβεστικό Σώμα: Οι ασφαλισμένοι (ένστολο και πολιτικό προσωπικό) στον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη ασφάλισης και κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδοχών 650 €.

     ΙΙΙ. Τα ποσά και οι μηνιαίες δόσεις καθώς και τα κατώτατα όρια μηνιαίων καθαρών αποδοχών, για κάθε δανειολήπτη, είναι τα εξής:

 

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ [3,6%]

 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Τ.Π.ΑΣ.

10-20

3.001,40

90,63

700,00

117,46€

2.883,94€

20 και άνω

4.002,86

120,87

800,00

156,64€

3.846,22€

Τ.Π.Υ.Α.Π.

10-20

3.001,40

90,63

700,00

117,46€

2.883,94€

20 και άνω

4.002,86

120,87

800,00

156,64€

3.846,22€

 

Τ.Π.Υ.Π.Σ.

3 -10

2.000,27

60,40

650,00

78,28€

1.921,99€

10-20

3.001,40

90,63

700,00

117,46€

2.883,94€

20 και άνω

4.002,86

120,87

800,00

156,64€

3.846,22€

  • Τα κατώτατα όρια καθαρών μηνιαίων αποδοχών για τους ασφαλισμένους πολιτικούς υπαλλήλους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ορίζονται μειωμένα κατά ποσοστό 15% επί των ορίων που ισχύουν για τους ένστολους ασφαλισμένους του Ταμείου.
  •  Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης δύναται να λαμβάνει μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούται, σύμφωνα όμως με τους ανωτέρω πίνακες. sefeaa.gr
  • Ως κατώτατες μηνιαίες καθαρές αποδοχές θα θεωρούνται οι καθαρές αποδοχές του τελευταίου μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μείον τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του Ν. 1599/1986. sefeaa.gr

δ. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δανείου

        Ι. Ασφαλισμένοι στους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που έχουν λάβει δάνειο από το Ταμείο τα τρία τελευταία χρόνια (201420152016), δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση εφόσον έχουν ενεργό δάνειο ή έχουν προβεί οποτεδήποτε σε προεξόφληση αυτού.

      ΙΙ.  Ασφαλισμένοι στους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. με λιγότερα από δέκα (10) έτη ασφάλισης και στον Τ.Π.Υ.Π.Σ. με λιγότερα από τρία (3)  έτη ασφάλισης.

ε. Δικαιολογητικά

Τααπαραίτηταδικαιολογητικάπουπρέπει να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι για την έγκριση  των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, από τους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., είναι τα ακόλουθα:

Ι. Αίτηση χορήγησης δανείου, η οποία συνοδεύεται  από  σχετικά παραστατικά (τελευταίου έτους), που θα αποδεικνύουν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντα (βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, βεβαίωση αρμόδιου ιατρού για τοκετό και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν – κατά περίπτωση – την έκτακτη ανάγκη).

ΙΙ. Φωτοαντίγραφο αναλυτικούμηνιαίουσημειώματοςαποδοχών  τελευταίας μισθοδοσίας πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει:

      1. Τον έκτακτο λόγο για τον οποίο αιτείται τη χορήγηση του δανείου,

      2. Ότι οφείλει δάνειο σε πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα, με αναλυτική καταγραφή οφειλών(μηνιαία δόση, σύνολο οφειλής και διάρκεια αποπληρωμής) ή ότι δεν οφείλει κανένα δάνειο και δεν έχει ενταχθεί σε εξωδικαστική - φιλική ρύθμιση οφειλών ή στον ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΙV. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος στην  Εθνική Τράπεζα (διαχειρίστρια τράπεζα του Ταμείου), όπου θα φαίνεται  ευκρινώς ο αριθμός IBAN και στον οποίο να είναι πρώτος δικαιούχος. Εάν ο αιτών δε διαθέτει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, θα το δηλώνει υποχρεωτικά στη σχετική θέση επί του εντύπου της υποβληθείσας αιτήσεως, ούτως ώστε, εάν εγκριθεί το δάνειό του, το Ταμείο σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια τράπεζα να δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανοίγει λογαριασμό στο όνομά του στην Εθνική Τράπεζα όπου θα πιστώνεται το δικαιούμενο ποσό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, του παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ατελώς τραπεζικής επιταγής στο όνομα του. sefeaa.gr

 

στ. Τρόπος υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ανά άτομο, για μεν τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. αποκλειστικά μόνο μέσω POL, για δε τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. μέσω psnet.

Αιτήσεις που θα περιέλθουν στο Ταμείο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

 sefeaa.gr

 ζ. Έγκριση δανείου – διαδικασία εκταμίευσης

    Ι. Οι Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου, μετά την παραλαβή των αιτήσεων, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εφόσον ικανοποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, εισηγούνται την έγκρισή τους στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

    ΙΙ. Μετά την έγκριση των δανείων από το Δ.Σ. του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (με αλληλογραφία ή αυτοπροσώπως) εις διπλούν Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης) – θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ενημέρωσή τους για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου. Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Ταμείου εγκρίνει το Χρεωστικό Ομόλογο.

          Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Ταμείου ότι βεβαιώθηκε ψευδώς οτιδήποτε των προαναφερθέντων το τυχόν χορηγηθέν δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό εκ του Ταμείου, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται εκ του Νόμου.

  ΙΙΙ. Σε περίπτωση παρελθούσης άπρακτης της ανωτέρω τασσομένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η έγκριση του δανείου θα θεωρείται αυτοδίκαια ως μη αποδεκτή και κατόπιν τούτου το εγκριθέν αίτημα θα τίθεται στο αρχείο, ως απορριπτέο, με σχετική Πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου.

   η. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων – κατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων

       Ι. Οι Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου δύνανται να προβούν μέσα στο έτος 2017 στην ολοκληρωμένη διαχείριση εγκρίσεων και χορηγήσεων δανείων με την προαναφερόμενη διαδικασία, σε ποσοστό 97% των  εγκεκριμένων πιστώσεων.

        Οι αιτήσεις χορήγησης δανείου που θα συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά με τα οποία αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη, θα εξετάζονται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

        1) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας,

        2) τοκετού,

        3) θανάτου,

        4) γάμου,

        5) έκτακτης στεγαστικής ανάγκης      και

        6) λουτροθεραπείας

        του ιδίου ή συντηρούμενου από αυτόν μέλους της οικογένειάς του  ή της πατρικής οικογένειας αν ο αιτών είναι άγαμος.

        Οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά, παρά μόνο από την υπεύθυνη δήλωση για τον έκτακτο λόγο που ο ασφαλισμένος αιτείται το δάνειο, θα εξετάζονται μόνο εφόσον επαρκούν οι εγκριθείσες πιστώσεις και κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους στο Ταμείο.

    ΙΙ. Το υπόλοιπο ποσοστό 3% των  εγκεκριμένων πιστώσεων (Τ.Π.ΑΣ.: 90.000,00 €, Τ.Π.Υ.Α.Π.: 60.000,00 € και Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 63.000,00 €), θα παρακρατηθεί, για να διατεθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός του έτους 2017 και μόνο για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων χορήγησης δανείων για πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αιτιολογημένα με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους σχετικών παραστατικών και την εξέτασή τους ενδελεχώς από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

   ΙΙΙ. Το ποσό του δανείου που θα χορηγείται στους δικαιούχους θα πιστώνεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό που δήλωσαν στην Εθνική Τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, θα χορηγείται με εντολή στη διαχειρίστρια τράπεζα.

   IV. Δεν θα χορηγείται το αιτούμενο δάνειο, εφόσον, σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας, προκύψει διαγραφή μετόχου, για οποιονδήποτε λόγο από τη μισθοδοσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

   V. Σε μετόχους των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. που μισθοδοτούνται από οποιονδήποτε  άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά το αίτημα τους για δάνειο, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα απευθύνεται στον φορέα εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους για ανταλλαγή σε μηνιαία βάση αρχείων πληροφορίας (στον τύπο και την μορφή που υποστηρίζει η εφαρμογή δανείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Δάνειο θα χορηγείται στον μέτοχο των ανωτέρω Τομέων, μόνοστην περίπτωση που ο ανωτέρω φορέας ανταποκριθεί θετικά. sefeaa.gr

 

θ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων – προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας

    Ι.   Ηημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Δευτέρα 27η  Μαρτίου 2017 και ώρα 07:00.

   ΙΙ. Αιτήσεις θα υποβάλλονται για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής τους, δηλαδή μέχρι και 7 Απριλίου 2017.

  ΙΙΙ.  Αιτήσεις που θα υποβληθούν προγενέστερα της καθορισθείσας ημερομηνίας έναρξης της διαδικασίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα τίθενται στο αρχείο.

    IV.  Μετά την παρέλευση της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας και εφόσον από την επεξεργασία των  υποβληθεισών  αιτήσεων διαπιστωθεί ότι  το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων για κάθε Τομέα ξεχωριστά επαρκεί για την ικανοποίηση και άλλων αιτημάτων, ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών θα εκδώσει νέα ανακοίνωση για σχετική ενημέρωση των ασφαλισμένων.

 

ι. Υπόδειγμα Αίτησης & Υπεύθυνης  Δήλωσης

   Ι. Υποδείγματα της αίτησης δανείου και της υπεύθυνης δήλωσης, παρατίθενται συνημμένα στα παραρτήματα της παρούσας.

      (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για μετόχους Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. και  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ για μετόχους Τ.Π.Υ.Π.Σ.). sefeaa.gr

      ΙΙ. Τα νέα υποδείγματα της  αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης, του χρεωστικού ομολόγου καθώς και η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθούν άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teapasa.gr), προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι των Τομέων Πρόνοιας ανά την επικράτεια.-

3.  Επίσης ηπαρούσα εγκυκλίος θα αποσταλεί στις Αστυνομικές & Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μέσω των αρχηγείων της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. με τα δίκτυα επικοινωνίας που διαθέτουν, για την ενημέρωση όλου του προσωπικού.

4.  Τηλέφωνα επικοινωνίας για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας: 210 5276850 και για το Πυροσβεστικό Σώμα: 210 5276874.- sefeaa.gr

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ
 
Ευάγγελος Ηλ. Τσαλοκώστας
Πύραρχος
 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 10:37

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά