1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018 19:03

Δυνατότητα στη Φρουρά Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. για αναγνώριση της "Μάχιμης 5ετίας"

Παραθέτουμε το υπόμνημα Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στη πολιτική και φυσική ηγεσία σχετικά με το δικαίωμα της αναγνώρισης μάχιμου χρόνου εργασίας στο διπλάσιο από τη Φρουρά του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.


Aρ.Πρωτοκ.: 33/2018                                                                                                            Αθήνα, 25/6/2018

ΠΡΟΣ:
κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη-
Διευθυντή Γραφείου κ .Υπουργού
κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
ΚΟΙΝ:
κ. Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
κ.  Προϊστάμενο Επιτελείου /Α.Ε.Α 
κ .Γεν. Επιθεωρητή   Νοτίου Ελλάδας. 
κ.  Βοηθό Επιτελάρχη ΕΛ.ΑΣ 

Κύριε Υπουργέ Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επανερχόμαστε σε ένα παλαιότερο αίτημά μας, που οι συγκυρίες τότε δεν επέτρεψαν την επίλυσή του , αλλά η ικανοποίηση  του παραμένει επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι σε ένα προσωπικό του οποίου η λειτουργία και αποστολή είναι αυταπόδεικτα ΜΑΧΙΜΗ και αναφερόμαστε υπηρεσίες φρούρησης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.  Θέτουμε λοιπόν υπόψη Σας, ως καθ’ ύλην αρμόδιους παράγοντες, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τα μέλη της Ένωσής μας, η επίλυση του οποίου εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια, ενώ παράλληλα θα ωφελήσει τα δημόσια έσοδα.

Η πρόσφατη απόπειρα παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας από ομάδες αναρχικών συλλογικοτήτων , απετράπη επιτυχώς από το ικανότατο και εκπαιδευμένο προσωπικό της Φρουράς Α.Ε.Α, το οποίο ως γνωστόν φέρει τον απαραίτητο οπλισμό και εξοπλισμό περιφρουρώντας την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν Εσάς, την υπόλοιπη Ηγεσία και μεγάλο αριθμό προσώπων  και σημαντικών υπηρεσιών .

Οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 3865/21-7-2010 ΦΕΚ Α΄-120) προβλέπουν ρητά ότι τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 (*δεν θεμελιώνουν δηλαδή δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2014) και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά, τη δικαιούνται υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει ή το 60ο έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:


α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του ίδιου ως άνω Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ κ.λπ.), που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού».

 

Επίσης, στο νόμο 4002/2001:  «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημόσια νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α' 180/22-08-2011), όπως κωδικοποιήθηκε με τον νόμο 4141/2013 την 5-4-2013, αναφέρεται: «Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου προσμετράτε και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών».
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά».

Έτσι λοιπόν προκειμένου να συμπληρωθούν 40 χρόνια εργασιακού βίου ο κάθε συνάδελφος, πέρα από τα πραγματικά χρόνια που θα υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία, μπορεί να συμπεριλάβει:

 

1)     Το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στο στρατό (εφόσον καταβληθούν οι ανάλογες εισφορές για την αναγνώριση τους),

2)     Τα έτη σπουδών (εφόσον καταβληθούν οι ανάλογες εισφορές για την αναγνώριση τους) η διάταξη αυτή ισχύει πλέον και για τα στελέχη του ΛΣ που το πτυχίο δεν αποτέλεσε απαραίτητο προσόν κατάταξης,

3)     Όλα τα χρόνια εργασίας σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ κ.λπ.),

4)     Μέχρι πέντε πλασματικά χρόνια, που μπορεί να αναγνωρίσει καταβάλλοντας περίπου 2.300 €, δηλ. 39 € κάθε μήνα για πέντε χρόνια (60 μήνες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010 [Α΄-120] και άρθρο 59 παρ. 3 του Π.Δ. 167/2007, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων».

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. Δ. 142/1974, τις διατάξεις του Ν. Δ. 414/74, του Ν. 179/1994, του άρθρου 7 του Ν. 2592/1998, του άρθρου 6 του Ν. 3075/2002, του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3234/2004 και την κωδικοποίηση του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π. Δ. 169/2007), οι αστυνομικοί που υπηρέτησαν στις παρακάτω αναλυτικά αναγραφόμενες Υπηρεσίες και μέχρι ανώτατο όριο πέντε (5) ετών, υπολογίζονται διπλά, μόνο για τον υπολογισμό της σύνταξης (με την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας).


1. Αστυνομικά Τμήματα και εξ αυτών εξαρτώμενες Υπηρεσίες

2. Αστυνομικοί Σταθμοί

3. Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής και εξ αυτών εξαρτώμενες Υπηρεσίες

4. Υπηρεσίες Αμέσου Δράσεως πρώην Αστυνομίας Πόλεων

5. Υπηρεσίες Αμέσου Επεμβάσεως τέως Χωροφυλακής

6. Υποδιευθύνσεις Μηχανοκινήτων και Τμήματα Μηχανοκινήτου πρώην Αστυνομίας Πόλεων

7. Μηχανοκίνητα Τμήματα τέως Χωροφυλακής

8. Υπηρεσίες Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων

9. Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και εξ αυτών εξαρτώμενες Υπηρεσίες

10. Τμήματα Ασφαλείας και εξ αυτών εξαρτώμενες Υπηρεσίες

11. Υποδιευθύνσεις Τμήματα και  Σταθμοί Τροχαίας

12. Διευθύνσεις Εγκληματολογικών Ερευνών

13. Υπηρεσίες Αλλοδαπών

14. Υπηρεσίες Μεταγωγών και φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων

15. Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας

16. Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμοί Αγορανομίας

17. Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων

18. Υπηρεσίες Διαβιβάσεων - Κέντρων Ρ/Τ

19. Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών

20. Αστυνομικές Σχολές (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Φρουρές αυτών).

            Εκ των ανωτέρω συνάγεται, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, ότι η Φρουρά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία υπηρετούν κυρίως Ειδικοί Φρουροί και αστυνομικοί προερχόμενοι από Ειδικοί Φρουροί, δεν υπάγεται στις προαναφερόμενες «μάχιμες» Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε οι υπηρετούντες σ’ αυτήν συνάδελφοί μας να έχουν δικαίωμα εξαγοράς της πλασματικής μάχιμης πενταετίας.

Φρονούμε κ.κ. Υπουργέ και Αρχηγέ ότι γίνεται κατανοητό πως η ευεργετική αυτή ρύθμιση για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας με χαμηλές εισφορές (20% στην αμοιβή για την πέραν του πενθημέρου εργασία η οποία μάλιστα εκπίπτει και από την φορολογητέα ύλη), υπό τις προϋποθέσει αυτές, δεν μπορεί να φανεί ωφέλιμη για μια ολιγομελή ομάδα αστυνομικών, αν και κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ως πραγματική εργασία, δηλαδή για εμάς που ενταχθήκαμε υποχρεωτικά στο Νέο Ασφαλιστικό Καθεστώς.

Βεβαίως, η αναγνώριση ή μη της μάχιμης πενταετίας αφορά τον καθένα μας χωριστά, υπό την αδήριτη όμως προϋπόθεση ότι θα μας παρασχεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση.

Είναι πιστεύουμε ηλίου φαεινότερο ότι οι εκτελούμενες από εμάς υπηρεσίες φρούρησης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, φέροντας υποχρεωτικά βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ουδόλως διαφέρουν  από τις υπηρεσίες που εκτελούν οι συνάδελφοί μας στα Αστυνομικά Τμήματα και στις εξ αυτών εξαρτώμενες Υπηρεσίες ή αυτών που εκτελούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές, συμπεριλαμβανόμενων ρητά των Εκπαιδευτών και των Φρουρών αυτών. Επίσης, νομίζουμε ότι είναι πέραν πάσης λογικής, να θεωρείται «μάχιμη» η Υπηρεσία όσων υπηρετούν σε Υπηρεσίες Διαβιβάσεων και στα Κέντρων Ρ/Τ, όπως είναι και το Κέντρο Ρ/Τ του Αρχηγείου (εσωτερική στεγασμένη Υπηρεσία, χωρίς εξωτερικούς κινδύνους) και να μην υπάγεται σ’ αυτές η Φρουρά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν τούτων 

  Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, παρακαλούμε κ.κ. Υπουργέ και Αρχηγέ όπως δώσετε τις απαιτούμενες εντολές – κατευθύνσεις για άμεση διευθέτηση της μέγιστης αυτής αδικίας, με την ένταξη και της Φρουράς του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις Υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη υπολογισμού των διπλών χρόνων υπηρεσίας μόνο για τον υπολογισμό της σύνταξης, προκειμένου να παρασχεθεί η νόμιμη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας που υπηρετούν στην εν λόγω Υπηρεσία να προβούν στη σχετική αναγνώριση.

   Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε την απάντησή Σας επί του θιγόμενου ζητήματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 06:42

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Προτεινόμενα Νέα

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά