1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 18:16

Και επίσημα πλέον στην Ο.Π.Κ.Ε. οι Ειδικοί Φρουροί

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21/Α/29-1-2014 το Προεδρικό Διάταγμα 12/2014 με τίτλο "Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α' 58)."

Η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος δίνει την δυνατότητα πλέον στην Δ/νση Ασφάλειας να συμπεριλάβει στις Ομάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) και Ειδικούς Φρουρούς. Το αίτημα υποβλήθηκε από το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α πριν περίπου ένα έτος.

Φυσικά είναι σε λίγους γνωστό ότι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα έπρεπε για περίπου ένα έτος ,να αντιπαλέψουμε για ακόμα μία φορά τον " κομπλεξισμό " και τον παραλογισμό ορισμένων αυτόκλητων ρυθμιστών της υπηρεσιακής μας ζωής που ως μοναδικό τους συνδικαλιστικό ενδιαφέρον έχουν να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε απόπειρα της Διοίκησης να ενισχύσει και με Ειδικούς Φρουρούς κάποιες υπηρεσίες.

Ως Σωματείο Ειδικών Φρουρών δεν εκπλησσόμαστε με όλα αυτά, τα γνωρίζουμε πολύ καλά από το παρελθόν και ξέρουμε και πώς να τα αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο καλά γνωρίζουμε πότε να σιωπούμε και να μην απαντάμε σε κάθε είδους προκλήσεις που εκτοξεύονται ανεύθυνα από διάφορους διότι για εμάς πάνω από όλους και όλα είναι η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική κοινωνία που αναμένει από εμάς και ελπίζει σε εμάς.

Όλοι μαζί, είτε αστυφύλακες είτε ειδικοί φρουροί χθες σε κάποια άλλη υπηρεσία, αύριο στις Ο.Π.Κ.Ε, δίνουμε την μάχη για το κοινό καλό, για ένα κοινό σκοπό, την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο και αστυφυλάκων που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς αλλά και των ειδικών φρουρών ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε συνάδελφο –χωρίς βαθμούς και αποκλεισμούς- που θα ζητήσει την στήριξη μας και την βοήθεια μας !!!

Ευχόμαστε στους συναδέλφους καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα και ελπίζουμε ότι με την βοήθεια και την καθοδήγηση των παλαιοτέρων που θα συναντήσουν στην νέα τους υπηρεσία θα αντεπεξέλθουν με επάρκεια και θα ανοίξουν και αυτοί με την σειρά τους ,όπως έκαναν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, το δρόμο για νέες επιτυχίες και νέες κατακτήσεις.

Ακολουθεί το ΦΕΚ. Το πρωτότυπο Φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον σύνδεσμο συνημμένων στο τέλος του άρθρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2014
(ΦΕΚ 21/Α/29-1-2014)

Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α' 58).

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α' και στ' του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α' 49).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
4. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 213).
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α' 143), 94/2012 (Α' 149) και 98/2012 (Α' 160).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 372/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991
Μετά το άρθρο 79 του π. δ/τος 141/1991 (Α'58) προστίθεται άρθρο 79A ως εξής:
«Άρθρο 79A Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)
1. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ειδικών, αυξημένων ή ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
2. Οι Ο.Π.Κ.Ε. συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, στελεχώνονται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους και υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά ως ακολούθως:
α. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ασφαλείας,
β. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Περιφέρειας στο Τμήμα Ασφάλειας και Τάξης των Επιτελείων τους.
3. Οι Ο.Π.Κ.Ε. εφοδιάζονται με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.
4. Το προσωπικό με το οποίο στελεχώνονται οι Ο.Π.Κ.Ε. υπόκειται σε κατάλληλη για την εκπλήρωση της αποστολής του εκπαίδευση και τακτική συντηρητική μετεκπαίδευση, οι οποίες συνίστανται ιδίως στη χρήση όπλων, τεχνικών συλλήψεων και αφοπλισμού, αυτοάμυνας, αστυνομικού ελέγχου ύποπτων ατόμων και οχημάτων και λοιπών συναφών μεθόδων και τεχνικών. Το προσωπικό των Ο.Π.Κ.Ε. αντικαθίσταται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζονται η επιχειρησιακή επάρκεια και το αξιόμαχο των Ομάδων.
5. Ο.Π.Κ.Ε. δύνανται να συγκροτούνται και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, με διαταγή των οικείων Διευθυντών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι Ομάδες αυτές υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Γραφείο Αστυνόμευσης Ασφάλειας των Επιτελείων των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
6. Οι Ο.Π.Κ.Ε. δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, περιοχές, προς ενίσχυση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, των κατά τόπον αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται στο πλαίσιο της προηγουμένης παραγράφου δύνανται, σε σοβαρές ή έκτακτες περιπτώσεις, να διατίθενται και σε άλλες εντός της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας περιοχές, με διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας.
7. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιλογή και τη σύνθεση του προσωπικού των Ο.Π.Κ.Ε., στην εκπαίδευση μετεκπαίδευσή του, στην επιχειρησιακή τακτική και δράση των Ομάδων, στον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό καθώς και σε άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 14/2001 (Α'12) όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του π.δ. 116/2007 (Α'147), β. η περίπτωση ια' της μόνης παραγράφου του άρθρου 32 του π.δ. 48/2006 (Α'50), γ. η περίπτωση ιγ' της μόνης παραγράφου του άρθρου 27 του π.δ. 116/2007 (Α'147) και δ. η περίπτωση ιγ' της μόνης παραγράφου του άρθρου 17 του π.δ. 112/2008 (Α'17).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 18:17

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά