1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 13:52

Οδοιπορικά 6ης σειράς: Το ΣΕΦΕΑΑ εξαντλεί κάθε νόμιμο μέσο - Ανακοίνωση

Το ΣΕΦΕΑΑ εξαντλεί κάθε νόμιμο μέσο για τη δικαίωση των συναδέλφων της 6ης σειράς Ειδικών Φρουρών για την απόδοση  των χρημάτων που στερούνται άδικα και παράνομα.

Αριθ.πρωτ. 50/18/05/2015                                                                                      Αθήνα 18 Μαΐου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                Το  Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο στον αγώνα απόδοσης χρημάτων που στερούνται άδικα και παράνομα οι Συνάδελφοι που προσλήφθηκαν ως έκτη σειρά πρόσληψης Ειδικών Φρουρών, κατέθεσε για τα οδοιπορικά τους ,  την προαναγγελθείσα παρέμβαση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1ο τμήμα)δια των Νομικών του συνεργατών. 

                Έχουμε ήδη ενημερώσει τα μέλη μας ότι, σοβαρά, τεκμηριωμένα, θεσμικά  θα πράξουμε ότι είναι νομικά και συνδικαλιστικά δυνατό να διεκδικήσουμε χρήματα που στέρησε η επιπολαιότητα, η προχειρότητα και η ανευθυνότητα, υπηρεσιών και προσώπων για τα οποία μέχρι σήμερα δεν δόθηκε εντολή να αποδοθούν ευθύνες . Αντιθέτως γνωρίζουμε καλά για θέματα ευθυνών σε κατώτερο προσωπικό, την ευαισθησία της Διοίκησης στην απόδοση και τον κολασμό των πράξεων τους.

                Αναμένουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία και θα σας ανακοινώσουμε, απόφαση   που θα καθορίσει και τις μετέπειτα ενέργειες μας  ως Σωματείο  τις οποίες  αν χρειαστεί θα πράξουμε ξανά στο ακέραιο. 

                Σας επισυνάπτουμε αυτούσια την παρέμβαση για την εν λόγω υπόθεση.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 (Ι ΤΜΗΜΑ)

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδιππίδου, αρ. 45-47, και εκπροσωπείται νόμιμα

 ΥΠΕΡ

 1. Του  ....... Γεώργιου του Οδυσσέα, Αστ/φκα της ΕΛ.ΑΣ. (    ), κατοίκου ...............ως εκ της υπηρεσίας του.

 2. Της υπ’αριθ. Πρωτ. 22383/27.3.2015 αίτησης του ανωτέρω για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 294/30η συν./22.12.2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

******

 Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 Με την υπ’ αριθ. 22383/27.3.2015 αίτηση του ……. Γεώργιου, αστυνομικού υπαλλήλου, ζητείται η ανάκληση της υπ’ αριθ. 294/30η συν./22.12.2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το υπ’ αριθ. 99429, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εκδόθηκε για την καταβολή στον εν λόγω αστυνομικό υπάλληλο ποσού 1.715,64€, ως δαπάνη οδοιπορικών εξόδων μετακίνησής του, λόγω μετάθεσης από την Αθήνα στη Λαμία την 24.7.2010 .

Το Σωματείο μας, το οποίο έχει αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθμ. 281/9-1-2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει δε εγγραφεί στο τηρούμενο δημόσιο Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 23257, έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του εγκεκριμένου Καταστατικού του. Ενόψει των ανωτέρω, παρεμβαίνουμε με την παρούσα υπέρ του ως άνω αιτούντος, καθώς το υπό κρισην νομικό και πραγματικό ζήτημα, αφορά σε ευρύτερο κύκλο ειδικών φρουρών μελών του σωματείου μας που μετακινήθηκαν με την ίδια διαδικασία χωρίς την από μέρους της Διοίκησης προσήκουσα κάλυψη των δαπανών μετακίνησης. Ειδικότερα, το σύνολο των συναδέλφων της 6ης σειράς πρόσληψης ειδικών φρουρών (περισσότεροι από 550 στον αριθμό), που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό της ΕΛ.ΑΣ. και εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή, μετακινήθηκαν για τη θέση τοποθέτησης τους, χωρίς να τους καταβληθούν έκτοτε μέχρι και σήμερα τα αναλογούντα οδοιπορικά έξοδα, για τους ίδιους λόγους με αυτούς που προβάλλονται στην προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου του Δικαστηρίου Σας.

Συνεπώς, το Σωματείο μας έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον που απορρέει από το άνω παρατεθέν άρθρο του εγκεκριμένου Καταστατικού του, να ασκήσει νόμιμα την παρούσα και να ζητήσει την αποδοχή της για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο άρθρο 25 του ΠΔ 100/2003, το οποίο εφαρμόζεται και επί κάθε είδους μετακίνηση ειδικών φρουρών σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 211/2005, ορίζεται ότι: “ Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού πραγματοποιούνται με δαπάνες δημοσίου”. Οι διάφορες κατηγορίες των εν λόγω δαπανών ορίζονται αναλυτικώς στο ΠΔ 200/1993, τα δε απαιτούμενα για την καταβολή τους δικαιολογητικά και η διαδικασία στην υπ΄ αριθμ. 2/72000/0022/2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1702), με τίτλο «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Προϋποθέσεις δικαιολόγησης οδοιπορικών».

Περαιτέρω με το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α’ 73/24.3.2014) ορίσθηκε ότι “Οι κάθε είδους δαπάνες μετακινήσεων, μεταθέσεων, εκπαιδεύσεων και αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες λόγω επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2014 των δύο Σωμάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, “με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου, επιδιώκεται η εκκαθάριση δαπανών µετακινήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς επίσης εκτός έδρας µετακινήσεων, εκπαιδεύσεων, εξόδων µετάθεσης λόγω αποστρατείας, αποσπάσεων, µακράς αναρρωτικής άδειας, άδειας κύησης, καθώς και υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΥΑ 2/72000/0022/4.12.2001 Β΄ 1702, ΚΥΑ 2/66739/0022/19.10.2000 Β΄ 1394, ΚΥΑ 2/83158/0022/ 14.12.1999 - Β΄ 2279, Υ.Α. 23995 οι. Φ. 108.3/18.5.2012 - Β΄ 1803, ΚΥΑ 2/53432/0022/17.7.2012 Β΄ 2153), οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν λόγω επιτακτικών αναγκών δηµόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας και χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) έως και 31.12.2012. Τα ανωτέρω καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση ρύθµισης που να προβλέπει, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, την εκκαθάριση των ως άνω δαπανών σε βάρος των προϋπολογισµών εξόδων των δύο Σωµάτων οικονοµικού έτους 2014”.

 

ΙΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

 

1. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου.

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις νόμων, συνάγεται ότι στην εξαιρετικής φύσης  διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 4249/2014 υπάγονται όλες οι δαπάνες μεταθέσεων, μετακινήσεων κλπ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2012 και οι οποίες δεν είχαν εκκαθαριστεί μέχρι την δημοσίευσή του, ανεξαρτήτως του χρόνου γεννέσεώς τους και συλλήβδην από γενέσεώς τους μέχρι και το καταληκτικό χρονικό σημείο που θέτει ο νόμος, δηλαδή την 31.12.2012. Τούτο προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση του νόμου (“.. κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης...”), χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνηση ή περιορισμό και αντίθετα με την προγενέστερη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4075/2012, στην οποία καμία τέτοια ειδική μνεία δεν διατυπωνόταν. Συνάγεται δε και από την τελολογική ερμηνεία του νόμου που δεν είναι άλλη από την χωρίς όρους, αιρέσεις και άλλου είδους προϋποθέσεις ξεκάθαρη βούληση του νομοθέτη να νομιμοποιήσει όλες τις δαπάνες αυτές, ώστε οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι και τις πραγματοποίησαν, να μπορέσουν επιτέλους, μετά την παρέλευση πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος, για την οποία ουδεμία υπαιτιότητα έχουν, να ικανοποιηθούν. Ακριβώς δε, για να μη δημιουργηθεί οποιοδήποτε ερμηνευτικό πρόβλημα, αλλά και προς συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της 26ης Δ/νσης της Γ.Δ.Δ.Ε. του Γ.Λ.Κ. ως προς την προϊσχύσασα ρύθμιση, προστέθηκε -εκ του περισσού ίσως- η διατύπωση αυτή, ώστε να μην καταλείπεται στους διατάκτες η παραμικρή αμφιβολία ότι πρέπει επιτέλους να ενταλματοποιήσουν τις τέτοιου είδους δαπάνες, για τις οποίες εξ άλλου και ψηφίστηκε η επίμαχη διάταξη νόμου. Συνεπώς, η ερμηνεία του νόμου, τόσο η γραμματική όσο και η τελολογική, συνηγορεί στο γεγονός ότι η αληθής βούληση του νομοθέτη ήταν να παρακαμφθεί, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, κάθε αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη νόμου, και όχι επιλεκτικά, και με αδήλωτα μάλιστα κριτήρια, κάποια ή κάποιες από αυτές, ειδικότερα δε αυτή της παραγραφής, η οποία εντάσσεται στις προμνηθείσες γενικές διατάξεις. Εξ άλλου, κάθε διάταξη του δημοσιολογιστικού δικαίου, όπως οι διατάξεις περί παραγραφής, είναι αναγκαστικού δικαίου, και δεν διακρίνεται έναντι άλλων που παρακάμπτονται εν προκειμένω, εξαιτίας ακριβώς της βούλησης του νομοθέτη που εκφράστηκε με την μη επιδεχόμενη άλλης ερμηνείας διατύπωση περί παρέκκλισης από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση του Κλιμακίου, η οποία έκρινε τα αντίθετα, έσφαλε και πρέπει για το λόγο αυτό να γίνει δεκτή η αίτηση του υπέρ ου η παρούσα.

 

 2. Παραγραφή

 Ομοίως, σφάλει η προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου και κατά το ζήτημα της παραγραφής (σκέψη V). Τούτο διότι, κάθε δαπάνη οδοιπορικών κλπ εξόδων που είχε πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και τον Απρίλιο του 2012 θα ήταν ούτως ή άλλως, κατά το σκεπτικό της προσβαλλόμενης πράξης, ήδη παραγεγραμμένη, όταν δημοσιεύτηκε ο ν. 4249/14 (ΦΕΚ Α’ 73 /24-3-14), χωρίς όμως πουθενά να ορίζεται ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 51 του Ν.4249/2014 ψηφίστηκε μόνο για την εκκαθάριση των δαπανών από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι 31.12.2012, δηλαδή μόλις για μερικούς μήνες. Αντίθετα το μόνο χρονικό σημείο που ορίζει ρητά ο νόμος είναι το καταληκτικό (31.12.2012) και όχι το εναρκτήριο. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης θέλησε να καλύψει το σύνολο των μη εξοφλημένων οδοιπορικών για μεταθέσεις, μετακινήσεις κλπ που αδιαμφισβήτητα πραγματοποίησαν  κατόπιν εντολής τόσο ο αιτών όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι - μέλη μας , εντάσσοντάς τες στις επιτακτικές ανάγκες της δημόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας, εξ αιτίας των οποίων πραγματοποιήθηκαν.

 

3. Προστατευόμενη εμπιστοσύνη.

 

 Τέλος, σφάλει η προσβαλλόμενη και κατά το σκεπτικό ότι τάχα δεν παρεμποδίστηκε ή αποθαρρύνθηκε ο αιτών να προσφύγει δικαστικά για την ικανοποίηση της αξίωσής του. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την πάγια τότε νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων (ΣτΕ Ολ 953-954/2011), οι αξιώσεις των υπαλλήλων του δημοσίου υπόκειντο στη προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρ. 90 ν. 2364/95 πενταετή παραγραφή, νομολογία η οποία αντιστράφηκε με τις υπ’αριθ. 1,2/2012 αποφάσεις του Α.Ε.Δ. το οποίο θέσπισε διετή παραγραφή και για το δημόσιο, αρχόμενη μάλιστα από γεννέσεως της απαιτήσεως. Όταν όμως δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις αυτές του ΑΕΔ (Απρίλιο του 2012), οι οποίες μετέβαλλαν τις νομικές συνθήκες που ίσχυαν μέχρι τότε, οι αξιώσεις του αιτούντος, καθώς και των λοιπών συναδέλφων για αντίστοιχες μετακινήσεις τους, επρόκειτο σε βραχύτατο χρονικό διάστημα, που ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν, να υποπέσουν σε παραγραφή (Ιούλιος του 2012). Έχοντας λοιπόν αφενός μεν γνώση της μέχρι τότε κρατούσας νομολογίας περί πενταετούς παραγραφής και αφετέρου την εδραία πεποίθηση ότι η εκκρεμότητά του αυτή, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από πράξεις και παραλήψεις του Ελληνικού Δημοσίου και αφορούσε εξάλλου σε χιλιάδες συναδέλφων αστυνομικών και πυροσβεστών, θα τακτοποιείτο νομοθετικά, όπως και πράγματι έγινε, δεν προσέφυγε δικαστικά, όπως εξάλλου ουδείς από τους συναδέλφους που βρίσκονται στην ίδια θέση και στους οποίους οφείλονται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα της περιόδου εκείνης. Επέδειξαν δηλ. την οφειλόμενη και απολύτως δικαιολογημένη εμπιστοσύνη απέναντι στη Διοίκηση και την Ελληνική Πολιτεία. Προφανώς δε για τους ίδιους λόγους (νομολογία περί πενταετούς παραγραφής), τα αρμόδια όργανα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. παρέλειπαν να κινήσουν εγκαίρως τη διαδικασία ενταλματοποίησης των δαπανών, παρότι σχετικές ρυθμίσεις είχαν ήδη νομοθετηθεί (αρθρ. 60 Ν.4075/2012). Ως εκ τούτου, η Διοίκηση πεπλανημένα μεν, πλην συγγνωστώς, παρέλειψε να κινήσει τη διαδικασία πληρωμής του αιτούντος, έχοντας την πεποίθηση ότι σε καμία περίπτωση δε διακυβεύεται η νομιμότητα των ενταλμάτων πληρωμής, όταν αυτά θα εκδίδοντο.

ΙV. Eπομένως, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα παρέμβαση και η αίτηση ανάκλησης υπέρ της οποίας ασκείται, να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 294/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα, και να θεωρηθεί το ελεγχόμενο υπ’ αριθ. 99429 οικον. έτους 2014 χρηματικό ένταλμα.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα παρέμβασή μας.

Να γίνει δεκτή η υπ’ αριθ. 22383/27.3.2015 αίτηση ανάκλησης του υπέρ ου η παρούσα.

Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 294/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη θεώρησης του υπ’ αριθ. 99429 οικον. έτους 2014 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καταβολή στον ως άνω αστυνομικό υπάλληλο του ποσού των 1.715,64 € ως δαπάνης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησής του.

Να θεωρηθεί το ως άνω υπ’ αριθ. 99429 οικον. έτους 2014 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο μας διορίζουμε το δικηγόρο Αθηνών Μπουκουβάλα Χαράλαμπο του Κων/νου (ΑΜ ΔΣΑ 20161), κάτοικο Αθηνών, Βαλαωρίτου 14.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 15:59

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά