1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 00:00

Πειθαρχική αντιμετώπιση των Ειδικών Φρουρών (Υπόμνημα)

Δυσλειτουργίες και δυσαρμονίες εσωτερικών διαδικασιών που έχουν επακόλουθα αρκετοί συνάδελφοί μας Ειδικοί Φρουροί να εμπλέκονται ανυπαιτίως, κατά τη γνώμη μας, σε σοβαρές πειθαρχικές περιπέτειες και μάλιστα με την απειλή λήψης σοβαρών πειθαρχικών μέτρων σε βάρος τους με λίαν δυσμενείς συνέπειες για την παραμονή τους, κατ’ αρχήν και την εξελικτική πορεία τους στη συνέχεια στο Σώμα, έκαναν το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. να αποστείλει το παρακάτω Υπόμνημα στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ :

 

Αριθ. Πρωτ. 97/ 05-02-2013

ΠΡΟΣ.

              κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΟΙΝ.:

κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

.    κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

              κ. Δ/ντή Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

        κ.κ. Προέδρους Α΄/θμίου και Β΄/θμίου Π/Σ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 

    ΘΕΜΑ: «Πειθαρχική αντιμετώπιση των Ειδικών Φρουρών».

 Οι Ειδικοί Φρουροί, όπως είναι παγκοίνως γνωστό, αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προσλαμβάνονται δε για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Τόσο στα στενά όσο και στα ευρύτερα όρια της θεσμικής τους λειτουργίας, οι Ειδικοί Φρουροί δεν διαφοροποιούνται από το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, αλλά και τους συνοριακούς φύλακες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που αναφέρεται στα ζητήματα της πειθαρχίας. Συνακόλουθα, ως αιρετοί εκπρόσωποί τους, δηλώνουμε απερίφραστα ότι γίνεται εξ αρχής αναντίρρητα δεκτή, από το σύνολο των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικών Φρουρών, η υποχρέωση επίδειξης πνεύματος αυτοπειθαρχίας, σεβασμού των κανόνων δικαίου και των διαταγών της Υπηρεσίας, αλλά και πιστής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που μας αναλογούν. Προφανώς, όμως, με την ίδια ζέση, απαιτούμε και την ολοκληρωτική και χωρίς εκπτώσεις χορήγηση των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τις ίδιες διατάξεις και αφορούν την απονομή δικαίου, την αμερόληπτη μεταχείρισή μας και την αποφυγή θυματοποίησής μας, με σκοπό την αποφυγή ευθυνών ιεραρχικά προϊσταμένων μας.

Θεωρούμε δεδομένο ότι, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρητά καθορίζονται στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, οφείλουν να τηρούν ευλαβικά όλοι οι συμμετέχοντες στην πειθαρχική διαδικασία. Ιδιαίτερα οι αρμόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης Αξιωματικοί φρονούμε ότι πρέπει αναντίρρητα να έχουν όλα τα εχέγγυα άσκησης των εξουσιών και υποχρεώσεών τους και τούτο πρέπει να προκύπτει αναμφισβήτητα από τη λεπτομερή και σε βάθος γνώση των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου, συνδυαστικά με τις κυρίαρχες συνταγματικές αρχές, τις δικονομικές εγγυήσεις, τις διατάξεις νόμων και  κανονισμών, αλλά και της συναφούς με το αντικείμενο αυτό νομολογίας, προσέτι δε και των διαταγών της Υπηρεσίας. Όλα τα ανωτέρω συνιστούν προσόντα που τους καθιστούν αναφανδόν αποδεκτούς από τους υφισταμένους τους, χωρίς να γεννάται αμφιβολία για τις ενέργειές τους, την αμερόληπτη συμπεριφορά τους, την ευθυκρισία τους, την ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση του προσωπικού τους, την αποτελεσματικότητά τους, την αντικειμενικότητά τους και τη δίκαιη απόδοση ευθυνών, όταν υπάρχουν εν τοις πράγμασι και αποδεικνύονται από την ενδελεχή έρευνα κάθε υπόθεσης.

Τελευταία, όμως, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι αναφύονται φαινόμενα δυσλειτουργίας και δυσαρμονίας προς τα προρρηθέντα. Και τούτο γιατί αρκετοί συνάδελφοί μας Ειδικοί Φρουροί, εμπλέκονται ανυπαιτίως, κατά τη γνώμη μας, σε σοβαρές πειθαρχικές περιπέτειες και μάλιστα με την απειλή λήψης σοβαρών πειθαρχικών μέτρων σε βάρος τους με λίαν δυσμενείς συνέπειες για την παραμονή τους, κατ’ αρχήν και την εξελικτική πορεία τους στη συνέχεια στο Σώμα. Ειδικότερα, παρατηρείται το φαινόμενο ασυνεννοησίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων των Υπηρεσιών από τις οποίες διατίθενται για εκτέλεση καθηκόντων οι συνάδελφοι και εκείνων στην Υπηρεσία των οποίων διατάσσονται να εκτελέσουν περιστασιακά καθήκοντα, με αποτέλεσμα, όταν η Υπηρεσία της οργανικής τους θέσης τους χορηγεί ημερήσια ανάπαυση, η Υπηρεσία αποδοχής, επειδή δεν ενημερώνεται εγκαίρως, να τους θεωρεί αδικαιολογήτως απόντες και να τους αναφέρει, κινητοποιώντας τη διαδικασία της Ένορκης σε βάρος τους Διοικητικής Εξέτασης και της παραπομπής τους αρμοδίως, προκειμένου να αποδείξουν, όχι πάντα με επιτυχία, την αθωότητά τους.

Σε άλλη περίπτωση, συνάδελφος που αποχώρησε από την Υπηρεσία με άδεια του Διοικητή του, για να επισκεφθεί τον σοβαρά και όλως αιφνιδίως ασθενήσαντα γονιό του, λαμβάνοντας την ημέρα εκείνη ημερήσια ανάπαυση, καίτοι εργάσθηκε το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, θεωρήθηκε, από την Υπηρεσία που διατέθηκε να εκτελέσει καθήκοντα, λόγω ασυνεννοησίας των υπευθύνων, ως αδικαιολογήτως απών την αμέσως επομένη, ενώ την τρίτη στη σειρά ημέρα του χορηγήθηκε Βραχεία Άδεια απουσίας. Παρά τις εξηγήσεις του ότι μετά την ημερήσια ανάπαυση ακολούθησε Βραχεία Άδεια, χωρίς να μεσολαβήσει καμία ημέρα εργάσιμη, και άρα ο ίδιος δεν ευθυνόταν, διατάχθηκε σε βάρος του Ε.Δ.Ε., με κατάληξη την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την τιμώρησή του πρωτόδικα με την ποινή του Προστίμου. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παραδείγματα, αλλά και άλλα πολλά, που μπορούμε να καταγράψουμε αναλυτικά αν απαιτηθεί, οδηγούν στη βεβαιότητα ότι ορισμένοι από τους διοικούντες, αλλά και τους έχοντες αρμοδιότητα έκδοσης υπηρεσίας, αφενός αδιαφορούν για την τύχη εκείνου σε βάρος του οποίου ενεργούν λανθασμένα, αφού πράττουν μηχανιστικά και όχι ανθρωποκεντρικά, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν πρόνοια για την ορθή διαχείριση του προσωπικού τους, αλλά και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναρμόδιων Υπηρεσιών, δεν επιδεικνύουν κανένα ενδιαφέρον για τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα που μπορεί αυτό να αντιμετωπίζει, ενώ στη συνέχεια δεν έχουν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, λόγω των λανθασμένων ενεργειών ή παραλείψεών τους, αφετέρου αποδεικνύουν σοβαρό έλλειμμα γνώσεων των κανόνων και αρχών του Πειθαρχικού Δικαίου, αφού άκριτα και εντελώς αναιτιολόγητα καθιστούν κάποιον αθώο εγκαλούμενο σε μια υπόθεση, για τη δημιουργία της οποίας ουδεμία ευθύνη έχει.

Τέτοιες άδικες και καταδικαστέες συμπεριφορές, έχουν προφανώς σημαντικές προεκτάσεις, οι οποίες  συμβάλουν στην αδικαιολόγητη αύξηση της γραφειοκρατίας και στην προσθήκη προβλημάτων στην Υπηρεσία γενικότερα. Είναι γνωστό ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διατάσσεται Αξιωματικός να διενεργήσει διοικητική εξέταση, άρα επιφορτίζεται με πρόσθετα έργα, τα οποία μόνο η σύνεσή του, ο επαγγελματισμός του και η συνείδησή του μπορούν να φέρουν εν δικαίω σε πέρας, διαφορετικά ο εγκαλούμενος θα υποστεί τις συνέπειες του εκνευρισμού του. Επίσης κάποιος άλλος Αξιωματικός θα κληθεί να αποφασίσει επί της Ε.Δ.Ε. και, σε περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δημιουργούνται αναίτια συνθήκες υπεραπασχόλησης των μελών του, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων στη συνέχεια Υπηρεσιών, μέχρι την τελεσίδικη κρίση της υπόθεσης. Προφανώς στη διαδικασία αυτή και μέχρι την ολοκλήρωσή της, δεν είναι αμελητέο και το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί να ξοδέψει ο συνάδελφος για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης ή για τη μελλοντική προσφυγή του ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά και στη μείωση των αποδοχών του για την ημέρα που του καταλογίζεται ότι απουσίασε αδικαιολόγητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη της Ένωσής μας, ως αιρετοί τους εκπρόσωποι, αλλά και εδραία την πεποίθηση ότι η διαμαρτυρία των συναδέλφων μας ερείδεται επί αληθινών και πραγματικών γεγονότων, διατρανώνουμε το αίτημά μας για ορθή, δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείριση των Ειδικών Φρουρών, που με το παραμικρό και χωρίς εύλογη αιτία καθίστανται αρκετά συχνά αναιτίως υπαίτιοι διάπραξης του πειθαρχικού παραπτώματος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά τους, με συνέπεια την άσκηση δίωξης σε βάρος τους, ενώ οι πραγματικοί αίτιοι είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν την ευθύνη ορισμού της υπηρεσίας που θα εκτελέσουν καθημερινά και της κακής ή αδιάφορης ή ελλιπούς  προσυνεννόησης με τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, σε περίπτωση διάθεσής τους από την Υπηρεσία της οργανικής τους θέσης, σε άλλη Υπηρεσία, οι οποίοι, αν και πραγματικοί ένοχοι, εν τέλει παραμένουν στο απυρόβλητο. Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτη τη συμπεριφορά αυτή των διοικούντων και επειδή στην εποχή μας προβάλλεται καθολικά το αίτημα για πλήρη διαφάνεια στο δημόσιο βίο των ενεργειών των ασκούντων εξουσία, ευελπιστούμε στη λήψη μέτρων εκ μέρους της Ηγεσίας προς επίλυση του δημιουργηθέντος ζητήματος και επιφυλασσόμαστε στο μέλλον να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας (ποινικά – αστικά – διοικητικά) υπέρ των θιγομένων συναδέλφων μας και σε βάρος κάθε αδικοπραγούντος. 

                                                                  Για το Δ.Σ

                                -O-                                                                                         -O-

                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                              ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 23:17

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά