Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013 19:41

Συνάντηση με Προϊσταμένη Εισαγγελίας για ωράριο & συνθήκες εργασίας

Αποστείλαμε για ακόμα μία φορά υπόμνημα προς την Ηγεσία (δείτε το εδώ ) αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί χωρίς ημερήσιες αναπαύσεις, με υπερεργασία , αστυνομικοί βγαίνουν μόνοι τους για περιπολία ,μεταγωγές εκτελούνται με ένα αστυνομικό ανά 8 κρατούμενους ,αστυνομικοί αναγκάζονται να μεταγάγουν άρρωστα εξαρτημένα άτομα -πολύ συχνά τους ίδιους και τους ίδιους – χωρίς καμία προφύλαξη με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετούς συναδέλφους με δερματικά και αλλά μεταδιδόμενα νοσήματα.

Μετά την επίσκεψη στην Εισαγγελία και την επικοινωνία που είχαμε με την κ. Εισαγγελέα απομένει να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένες καταγγελίες που έρχονται στο Σωματείο και να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εξαλείψουμε την εξαθλίωση αυτή.

Άμεσα θα κοινοποιήσουμε συγκεκριμένη φόρμα αναφορά για την παραβίαση του Π.Δ. εργασίας και ζητάμε από όλα τα μέλη μας να την καταθέσουν στις υπηρεσίες τους αλλά και στο Σωματείο το οποίο με την σειρά του θα τις καταθέσει στην Εισαγγελία.

Διαβάστε παρακάτω:

                                                                                                                                    ΠΡΟΣ 

                                                                                                                  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                           Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 Κυρία  Εισαγγελεύ,

         Με το παρόν θέτουμε υπόψη σας το μείζον ζήτημα, της μη χορήγησης ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό) στους Ειδικούς Φρουρούς και στο  σύνολο  των αστυνομικών υπαλλήλων.

          Ο νομοθέτης, αντιλαμβανόμενος τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία απαιτούν αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα, διαύγεια πνεύματος και καλή φυσική κατάσταση, εξέδωσε το Π.Δ. 394/2001, (ΦΕΚ Α`274/3.12.2001) «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο επί του οποίου στηρίζονται όλες οι σχετικές με το χρόνο εκτέλεσης υπηρεσίας διαταγές. 

Το Π.Δ. 394/2001 καθορίζει τον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, καθορίζει τη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης στις περιπτώσεις επιβολής υποχρεωτικής παροχής εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών, και προβλέπει αυτοδίκαιη χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων.

          Συγκεκριμένα,

            Η παρ. 2 του ά. 1 ορίζει «Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού»  «…2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο διοικητής κάθε Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. Στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση στο αστυνομικό προσωπικό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας.».
             Η παρ. 3 του ως άνω ά. 1 ορίζει «… 3… Κατ` εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ` ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας.

Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της.

Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων [η επισήμανση του γράφοντος].

  Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης….

...Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς - γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.»

 Η παρ. 5 του ά. 2 «Έννοια όρων» του Π.Δ. 394/2001 ορίζει «…5. Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνομικό προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην Υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 27/1986 (Φ.Ε.Κ.- 11/Α). Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986 (Φ.Ε.Κ.- 11/Α).»

Δυστυχώς, οι ως άνω διατάξεις καταστρατηγούνται καθημερινά, χωρίς να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης από τους συναδέλφους. Η εργασία πέραν του πενθημέρου αποτελεί κανόνα, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, τις οποίες κατανοούμε. Κανόνα όμως αποτελεί και η μη χορήγηση της προβλεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης, παρά τη ρητή διάταξη του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος , γεγονός το οποίο επιβαρύνει και καταπονεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους, οι οποίοι καλούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους, πέραν του προβλεπόμενου πενθημέρου, σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω της υπάρχουσας χρονικής και κοινωνικής συγκυρίας, χωρίς να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες, και αναγκαίες, ημέρες ανάπαυσης.

Άλλωστε, η διάταξη της παρ. 3 του ά. 1 περί αυτοδίκαιης χρήσης των ημερήσιων αναπαύσεων μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, σε περίπτωση μη χορήγησης αυτών, ύστερα από αναφορά-γνωστοποίηση στην Υπηρεσία, δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά στην πράξη, από φόβο δυσμενών συνεπειών στην υπηρεσιακή κατάστασή, φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί.

Με το παρόν σας γνωρίζουμε την κατάφωρη παραβίαση του προστατευτικού πλαισίου που έχει τεθεί σχετικά με τις ώρες εργασίας των ειδικών φρουρών, την αδυναμία αντίδρασης των ειδικών φρουρών και την εξαιρετική μας ανησυχία ότι θα θιγεί το κοινωνικό σύνολο, καθώς η μη χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης και η, λόγω αυτού, καταπόνηση και επιβάρυνση, δεν επιτρέπει, ουσιαστικά, στους ειδικούς φρουρούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                Για το Δ.Σ
                                                              -O-                                         -O-
                                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                    Ντούμας Βασίλειος                Φαναριώτης Ιωάννης

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013 23:25

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά