Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 17:38

Ερμηνευτική ανακοίνωση και παραδείγματα για τη χορήγηση άδειας "Ειδικού Σκοπού"

Ανακοίνωση Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

Αθήνα 18 Μαρτίου 2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ

(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

 

Α. (1) Από τις διατάξεις των περ. (1)  και (3) της παρ. 1 του άρθρου 1 [Διάκριση αδειών] του π.δ. 27/1987 «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α 11), προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η κανονική και βραχεία άδεια που χορηγούνται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

(2) Οι αρμόδιοι για τη χορήγηση των αδειών αυτών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω π.δ. (Διοικητές Υπηρεσιών Επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω).

(3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 [Αναστολή, περιορισμός και ανάκληση αδειών] π.δ. 27/1987: «1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, μπορεί με πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών, να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί»

(4) Με τηνυπ’ αριθ. 6005/5/8-β΄ από 16-3-2020 απόφαση των Υπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑ948Π46ΜΤΛΒ-Χ4Υ/16-3-2020 ώρα 22.35), αφενός ανεστάλη η χορήγηση των κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17-3-2020 μέχρι νεωτέρας, προς αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, και ειδικότερα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς της (παρ. 1), αφετέρου προβλέφθηκε η κατ΄ εξαίρεση χορήγηση των αδειών αυτών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει απόλυτη ανάγκη για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την έγκριση οργάνων κατ’ άρθρο 14 του π.δ. 27/1986 (παρ. 2).

Β. (1) Με το άρθρο 5 [Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις] της από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55), προβλέφθηκε για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, η δυνατότητα να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους [με βάση την από 25-2-2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42)], με την ειδικότερη πρόβλεψη: «Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια». [οι πρώτες τρεις δηλαδή ημέρες δεν συνιστούν ουσιαστικά άδεια με την τυπική του όρου έννοια, αλλά δικαιολογημένη απουσία]

(2)Η ενεργοποίηση/και ισχύς της ειδικής αυτής άδειας για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέφθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 της ίδιας Π.Ν.Π.:

«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν».

Η εν τοις πράγμασι ενεργοποίηση των προβλέψεων αυτών για το ένστολο προσωπικό του Σώματος έγινε με τις υπ’ αριθ. 1647/20/547875 από 12-3-2020 και 1647/20/561545 από 14-3-2020 διαταγές Α.Ε.Α., με την τελευταία να προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού κατά το Σάββατο και Κυριακή.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1647/20/576288 από 16-3-2020 διαταγή Α.Ε.Α., προβλέφθηκε ευλόγως και δικαίως ότι για όσους δεν έχουν κανονική άδεια στο έτος 2020, όπως ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, δύνανται για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού να κάνουν χρήση της βραχείας άδειας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1) Αστυνομικός υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 4 ημερών (3 ημέρες ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονική), με έναρξη ημέρα Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη. Πρέπει να εγκριθεί/χορηγηθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η κανονική άδεια θα διανυθεί ημέρα Σάββατο, καθόσον η κανονική άδεια αστυνομικού είναι συνεχής (δεν διακόπτεται Σάββατα και Κυριακές) και μπορεί να διανυθεί και το Σάββατο.

2) Αστυνομικός υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 4 ημερών (3 ημέρες ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονική), με έναρξη ημέρα Πέμπτη ή Παρασκευή. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ/ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ, γιατί μία ή δύο ημέρες από την άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να διανυθεί ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, αντίστοιχα.

3) Ειδικός Φρουρός (νέος, που ανάλαβε καθήκοντα Ιανουάριο 2020) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 4 ημερών (3 ημέρες ειδικού σκοπού και λόγω του ότι δεν δικαιούται κανονική άδεια μία ημέρα βραχεία), με έναρξη ημέρα Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη. Πρέπει να εγκριθεί/χορηγηθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η κανονική άδεια θα διανυθεί ημέρα Σάββατο, καθόσον η κανονική άδεια αστυνομικού είναι συνεχής (δεν διακόπτεται Σάββατα και Κυριακές) και μπορεί να διανυθεί και το Σάββατο.

Γ) α) Με τηνυπ’ αριθ. 6005/5/8-β΄ από 16-3-2020 απόφαση των Υπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ανεστάλη και μόνο η χορήγηση των κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό. Δεν περιορίστηκε η διάρκεια των ήδη χορηγηθέντων αδειών ούτε και πολύ περισσότερο ανακλήθηκαν οι ήδη χορηγηθείσες άδειες (κανονικέ ή βραχείες).

β) Η εξαίρεση που εισάγεται με την παρ. 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης αφορά όλες τις άδειες που αναστέλλονται με την παρ. 1, δηλαδή κανονικές και βραχείες. Συνεπώς η κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών, αφορά και στις άδειες ειδικού σκοπού.

Η πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών, εκτός από την αναγκαία ρύθμιση εξαιρετικών περιπτώσεων, μάλλον ως μήνυμα αποφυγής καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, ενόψει, και δικαιολογημένα, της αντιμετώπισης όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, πρέπει να εκληφθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 11:33

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά