1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 14:21

Εννοια και Νομική φύση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986

Ανακοίνωση Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

Αριθ. Πρωτ. 45/ 2020                    Αθήνα 25 Ιουνίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986

Α. Ο Προϊστάμενος  Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την υπ’ αριθ. 1028/20/1217851 από 12-6-2020 διαταγή του, με θέμα «Χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος», διέταξε την υποβολή από τους νεοπροσληφθέντες Ειδικούς Φρουρούς υπέυθυνσης δήλωσης, για το εάν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, χωρίς η απαίτηση αυτή να βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 75), με αποτέλεσμα το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. να γίνει αποδέκτης ερωτημάτων αλλά και παραπόνων συναδέλφων Ειδικών Φρουρών και μελών μας, αναφορικά με την έννοια και νομική φύση της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και την υποχρέωση ή μη υποβολής αυτής.

Β. Προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών μας, παρατίθενται τα κατωτέρω:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 [Υπεύθυνη δήλωση] του ν. 1599/1986:

«1. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 [*σημείωση: διαβατήρια για Έλληνες του εξωτερικού και αλλοδαπούς και άδειες παραμονής οια του τελευταίους], μπορεί ν' αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

3. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Με ίδια δήλωση μπορεί να αποδεικνύονται τα νέα στοιχεία, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας.

4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

5. Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν υποχρεωτική απόδειξη με ορισμένο τρόπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 10.».

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 [Περιορισμός των δικαιολογητικών] του ν. 1599/1986:

«1. Πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ποιά από τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κλπ. που διατηρούνται δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8. Για τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, οι αποφάσεις εκδίδονται μετά από γνώμη του αρμόδιου νομικού προσώπου.

2. Οι αποφάσεις της παρ. 1 εκδίδονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο μήνες κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Διατάξεις που δεν τροποποιούνται ούτε διατηρούνται ρητώς με τις αποφάσεις της παρ. 1 παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.»

Γ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότιυπεύθυνη δήλωση μπορεί, επίσης, να ζητείται τόσο από Δημόσιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διοικητικής τους δράσης [και ενόψει της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση], εφόσον αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη (νόμου, προεδρικού διατάγματος, κανονιστικής πράξης) όσο και στο πλαίσιο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες, ιατρικά κέντρα, κ.λπ.), μαζί με άλλα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους [υπό τις προυπόθεσεις και των διατάξεων του άρθρου 10].

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω εκ του νόμου προβλεπόμενες προυποθέσεις, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να γνωστοποιείται στο προσωπικό η σχετική διάταξη και ο σκοπός υποβολής της, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, δεν είναι νομικά επιτρεπτό να αναζητούνται ευθύνες ή να απειλούνται αόριστα και χωρίς τεκμηρίωση κυρώσεις, προς το σκοπό εξαναγκασμού.

Όλοι τελούμε στο πλαίσιο της δημόσιας λογοδοσίας υπό τον έλεγχο του νόμου και της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 23:43

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά